سامانه آموزش مجازي دانشگاه اراك

آخرين خبر

 نام کاربری و رمز عبور برای دانشجویان نام کاربری شماره دانشجویی ورمز عبور کد ملی بدون صفر(ها) در ابتدا می باشدو برای اساتید نام کاربری کد استادی و رمز عبور کد ملی می باشد.

 دانشجویان اتباع از شماره دانشجویی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایید