نام کاربری و رمز عبور برای دانشجویان نام کاربری شماره دانشجویی ورمز عبور کد ملی بدون صفر(ها) در ابتدا می باشدو برای اساتید نام کاربری کد استادی و رمز عبور کد ملی می باشد.

دانشجویان اتباع از شماره دانشجویی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایید

 راهنمای استفاده از سامانه های آموزش مجازی (ویژه اساتید)

 راهنمای استفاده از سامانه های آموزش مجازی (ویژه دانشجویان)

 

سامانه دانشجویان خارجی (International students)